แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น (10 พฤศจิกายน 2558 และ 4 มีนาคม 2559)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น (10 พฤศจิกายน 2558 และ 4 มีนาคม 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น (10 พฤศจิกายน 2558 และ 4 มีนาคม 2559)

ด้วย Oita University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559-2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Oita University ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้

1. IPOU Program จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่3 ขึ้นไป และมีผลการสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL 530 (71 score for Internet-based test) หรือ IELTS 5.5
2. NIHO Program สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาในหลักสูตรปกติของคณะต่างๆที่เปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น และมีผลการสอบวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อยในระดับ 3
โดยนักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
Period 1: เริ่มเข้าศึกษาเดือนเมษายน 2559 กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558
Period 2: เริ่มเข้าศึกษาเดือนตุลาคม 2559 กรุณาจัดส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐาน ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2559

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cier.oita-u.ac.jp/e/academic_e/tanki_e/ipou_e.html และ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php หัวข้อ Exchange Program

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ