แสดงรายละเอียดข่าวWin a 5-week Study Trip to the U.S. with YSEALI Professional Fellows (28 ตุลาคม 2558)

Win a 5-week Study Trip to the U.S. with YSEALI Professional Fellows (28 ตุลาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Win a 5-week Study Trip to the U.S. with YSEALI Professional Fellows (28 ตุลาคม 2558)

ด้วยศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน โดยความร่วมมือระหว่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรมบรรยายเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาในหัวข้อ “Win a 5-Week Study Trip to the U.S. with YSEALI Professional Fellows” ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-15.30น. ณ ห้อง Mini-theater ชั้น 3 สำนักหอสมุด วิทยากรโดย คุณสุเพียงพิชญ์ พรฤกษ์งาม ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา และคุณบราลี สุคนธรังสี เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา จากสถาบันเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย

สำนักหอสมุด จึงเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://library.cmu.ac.th/actdb/register ภายในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ