แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ขอสอบกลางภาคฯ หลังกำหนด กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ขอสอบกลางภาคฯ หลังกำหนด กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ขอสอบกลางภาคฯ หลังกำหนด กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

ประกาศ สำหรับนักศึกษาที่ขอสอบกลางภาคฯ หลังกำหนด กระบวนวิชา 177103 หลักกฎหมายเบื้องต้นและบุคคล ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

ตามรายชื่อ ดังนี้
ตอน 001 รหัสนักศึกษา 561810040 นส.ณัฐจรีย์ มีชัย
รหัสนักศึกษา 582010009 นายเกริกฤทธิ์ ชาญศรี
ตอน 801 รหัสนักศึกษา 582012157 นส.อัจฉรา พานอ่อง
ตอน 802 รหัสนักศึกษา 582012088 นส.พิชญมณธ์ จตุรภัทร
รหัสนักศึกษา 582012095 นายพีรเพชร พรหมเสนา
รหัสนักศึกษา 582012142 นายส่องฟ้า บูรณโสภณ

อาจารย์ผู้สอนขอนัดสอบกลางภาคฯ หลังกำหนด ในวัน พุธ ที่ 28 ต.ค. 58 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องสำนักงานชั้น 1 (งานบริการการศึกษา)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ