แสดงรายละเอียดข่าวนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ภาค 5 ประจำปี 2558

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ภาค 5 ประจำปี 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ภาค 5 ประจำปี 2558

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ภาค 5 ประจำปี 2558

โดยการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือเพื่อเข้าไปแข่งขันในระดับประเทศ โดยการแข่งขันดังกล่าวมีมหาวิทยาลัยชั้นนำในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่เปิดสอนนิติศาสตร์ส่งตัวแทนเข้าร่วมทั้งสิ้น 20 ทีม ซึ่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขันมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย
1. นางสาวกนกวรรณ ไชยพูน รหัส 552010001 นักศึกษาชั้นปีที่ 4
2. นายชาร์รีฟ เมฆหมอก รหัส 552010021 นักศึกษาชั้นปีที่ 4
3.นางสาวชยานี ทองนุ่ม รหัส 552012024 นักศึกษาชั้นปีที่ 4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงราย

และได้เป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันในระดับประเทศ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มี อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและดูแลการแข่งขัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ