แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ตอน 004 และ177216 กฎหมายครอบครัว ตอน002,003,801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ตอน 004 และ177216 กฎหมายครอบครัว ตอน002,003,801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ตอน 004 และ177216 กฎหมายครอบครัว ตอน002,003,801  อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นกฎหมายทั่วไป ตอน 004 และ177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 002,003,801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน ศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2558
วิชา 176101 ตอน 004 เวลา 13.00-14.30 น.
วิชา 177216 ตอน 002,003 เวลา 14.30-16.00 น.
วิชา 177216 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ