แสดงรายละเอียดข่าวประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (บริษัท คังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ (บริษัท คังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์  (บริษัท คังเซน เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) ประจำปีการศึกษา  2558

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เรื่องรับสมัครทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 10 - 28 สิงหาคม 2558 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้ของคณะนิติศาสตร์ ทั้งแบบสนับสนุนเต็มจำนวนและหรือสนับสนุนเพิ่มเติมจากแหล่งทุนการศึกษาภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามความเห็นของคณะกรรมการทุนการศึกษาฯ โดยนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 รายชื่อผู้ได้รับทุนดูได้จากไพล์ประกอบข่าว

โดยมีเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา คือ นักศึกษาที่ได้รับทุนตามประกาศนี้จะต้องจัดทำโครงการหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะนิติศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม โดยให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นผู้ประสานงานจัดทำโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้คณบดีพิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนการศึกษา โดยนำสำเนาบัตรนักศึกษาจำนวน 1 ฉบับ เพื่อจัดทำหลักฐานการรับทุนการศึกษา ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ