แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 ตอน 001,801 กฎหมายที่ดิน อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 ตอน 001,801 กฎหมายที่ดิน อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 ตอน 001,801 กฎหมายที่ดิน อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177250 ตอน 001,801 กฎหมายที่ดิน อ.สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี

วัน พุธ ที่ 30 ก.ย. 58 เวลา 16.30-19.30 น. จากเดิม SB 1122 เปลี่ยนเป็นห้องเรียน SB 4106 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่ 30 ก.ย. 58

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ