แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งเปิดระบบกิจกรรมนำนักศึกษานมัสการพระธาตุดอยสุเทพ

แจ้งเปิดระบบกิจกรรมนำนักศึกษานมัสการพระธาตุดอยสุเทพ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งเปิดระบบกิจกรรมนำนักศึกษานมัสการพระธาตุดอยสุเทพ

แจ้งเปิดระบบกิจกรรมนำนักศึกษานมัสการพระธาตุดอยสุเทพ
ระบบเปิด วันจันทร์ 28 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น.
ระบบปิด วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ