แสดงรายละเอียดข่าวการสมัครเข้าร่วมโรงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universiti of Sains Malaysia (หมดเขต 1 ตุลาคม 2558)

การสมัครเข้าร่วมโรงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universiti of Sains Malaysia (หมดเขต 1 ตุลาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสมัครเข้าร่วมโรงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Universiti of Sains Malaysia (หมดเขต 1 ตุลาคม 2558)

ด้วย Universiti of Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย แจ้งประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับการเข้าร่วมโครงการฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต้องได้รับการเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัย และจะต้องยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ ที่ http://fs24.formsite.com/alaramli/USMexchange/index.html ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2015

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ