แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทำบุญ 9 วัดในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 08.30 - 15.30 น.
เวลา 08.30 เช็คชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะนิติศาสตร์
การเเต่งกาย ชุดสุภาพ อาจจะเป็นเสื้อนักศึกษา หรือเสื้อรุ่นสีขาวก็ได้ ไม่สวมร้องเท้าเตะ

ระบบจะเปิดให้นักศึกษาทำแบบการเรียนรู้ในวัน ศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น. จนถึง วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.

*หมายเหตุ กิจกรรมนี้ ระบบจะมีการประมวลผลรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมเช่นเดียวกับระบบการลงทะเบียนเรียนของสำนักทะเบียน

-กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ CMU online ที่มีการจำกัดจำนวนรับนักศึกษา แล้วไม่เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่ได้ยื่นใบลาหรือแจ้งล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกิจกรรม ทางคณะฯจะตัดสิทธิ์การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งต่อไป

-กรณีกิจกรรมที่ทางคณะฯ ได้ประกาศแจ้งจำนวนชั่วโมงกิจกรรมไปแล้วนั้น แล้วผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือหน่วยงานที่จัดกิจกรรมได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการหรือเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม คณะฯขอลดหรือเพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมตามความเหมาะสมหรือตามระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมจริง

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ