แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Mie University (หมดเขต 1 ตุลาคม 2558)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Mie University (หมดเขต 1 ตุลาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Mie University (หมดเขต 1 ตุลาคม 2558)

ด้วย Mie University (MU) ประเทศญี่ปุ่น ได้ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2016 (Spring 2015) ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง รายละเอียดตามไฟล์แนบ

โดย ผู้สนใจจะสมัครเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.cie.mie-u.ac.jp/en/cier/prospective/kind/cooperation.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ