แสดงรายละเอียดข่าวแจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ( English for Better Life)

แจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ( English for Better Life) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ( English for  Better Life)

แจ้งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ( English for Better Life)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ