แสดงรายละเอียดข่าวประกาศแจ้งนักศึกษาสามารถส่ง รายงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่

ประกาศแจ้งนักศึกษาสามารถส่ง รายงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศแจ้งนักศึกษาสามารถส่ง รายงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่

นักศึกษาสามารถส่ง รายงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 18 กันยายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ