แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ( English for Better Life)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ( English for Better Life) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ( English for Better Life)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ( English for Better Life)
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ เชียงใหม่
จัดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Alexadre Nikolaevich Chitov
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
เงื่อนไข
1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีใจรักในการแสดงละคร โดยใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการแสดงละครเป็นหลัก

2. นักศึกษาต้องมีพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ

3. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 -16.00 น. ตลอด 12 สัปดาห์ ทั้งนี้สถานที่และรายละเอียดกิจกรรมเป็นไปตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบกำหนด

4. ทางคณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครเฉพาะนักศึกษาที่ลงชื่อไว้ที่งานบริการการศึกษาเท่านั้น

5. หากตรวจสอบในภายหลังพบว่า นักศึกษาที่ได้สิทธิ์ขาดคุณสมบัติข้อ1-4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ในภายหลังได้

6. นักศึกษาจะต้องทำกิจกรรมถอดการเรียนรู้ของตนภายหลังเสร็จสิ้นการข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการกำหนด

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ