แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

โดยคณะกรรมการทุนการศึกษาคณะนิติศาสตร์ จะดำเนินการสัมภาษณ์
เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนดังนี้
   ลำดับที่ 1 – 14 เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ ชั้น 2
  ลำดับที่ 15 – 26 เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ ชั้น 2
  จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศไปเข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากนักศึกษามีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ตามกำหนดการดังกล่าว โปรดแจ้ง คุณณัฐวุฒิ มีสกุล งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โทร 053-942919 วันและเวลาราชการ (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) ล่วงหน้า มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ