แสดงรายละเอียดข่าวการสมัครทุนภายใต้โครงการนนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) (หมดเขต 10 กันยายน 2558)

การสมัครทุนภายใต้โครงการนนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) (หมดเขต 10 กันยายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสมัครทุนภายใต้โครงการนนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) (หมดเขต 10 กันยายน 2558)

ด้วย วิทยาลัยนานาชาติ ได้เสนอโครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประขาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) ไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นโครงการรองรับการแลกเปลี่ยนศาสตราจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor) ทั้ง Inbound และ Outbound และการทำวิจัยร่วม (Co-Research) และเปิดโอกาสในการสร้างงานวิจัยระหว่าง อาจารย์/ภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยใน AUN ASEAN+3 นอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการวิจัยร่วมระดับอาเซียนและนานาชาติ

โดย อาจารย์/ภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร ที่สนใจ สามารถสมัครและขอรับทุนในรอบที่ 1 ได้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2558 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ www.cmuic.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ