แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายเวลาเรียน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศย้ายเวลาเรียน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายเวลาเรียน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศย้ายเวลาเรียน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ในวัน อังคาร ที่ 1 ก.ย. 58 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401
เรียนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 801 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

และวัน ศุกร์ ที่ 4 ก.ย. 58 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1404
เรียนวิชา 177242 กฎหมายรัฐธรรมนูญ ตอน 801 อ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์

หมายเหตุ สลับเวลาเรียนจากในตารางเรียนภาคพิเศษ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ