แสดงรายละเอียดข่าวเเจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่

เเจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เเจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่

เเจ้งรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ฯ

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมให้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้เเจงรายละเอียดของโครงการ ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 16.00 น
ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ