แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 56 เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะนิติศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 56 เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 56 เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะนิติศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 56 เข้าร่วม โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ