แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177413 กฎหมายเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ตอน 001 อ.ดร.Alex

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177413 กฎหมายเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ตอน 001 อ.ดร.Alex - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177413 กฎหมายเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ตอน 001 อ.ดร.Alex

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177413 กฎหมายเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร ตอน 001 อ.ดร.Alex

วัน ศุกร์ ที่ 21 ส.ค. 58 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1101

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ