แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดโครงการสัมมนากฎหมายการแข่งขันทางการค้า เฉพาะนักศึกษาที่่ลงทะเบียน GE

ประกาศงดโครงการสัมมนากฎหมายการแข่งขันทางการค้า เฉพาะนักศึกษาที่่ลงทะเบียน GE - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดโครงการสัมมนากฎหมายการแข่งขันทางการค้า  เฉพาะนักศึกษาที่่ลงทะเบียน GE

ประกาศแจ้งงดโครงการสัมมนากฎหมายการแข่งขันทางการค้า
ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (GE) ที่ประกาศรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของ อ.พรชัย เข้าร่วมโครงการตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ