แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง การเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชา ในระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค. 58

ประกาศ ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง การเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชา ในระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค. 58 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง การเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชา ในระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค. 58

ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง การเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชา ในระหว่างวันที่ 17-21 ส.ค. 58

ดังนี้
1.นักศึกษาที่ได้ทำการยื่นใบคำขอเพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชาเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่ กระบวนวิชาที่ประสงค์จะลงเรียน,ตอนเรียน,รายชื่อ,วันเวลา,ห้องเรียนได้ที่https://www.reg.cmu.ac.th/web2012/index.php เวปไซค์สำนักทะเบียนฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 21 ส.ค. 58

2.ในกรณีที่ข้อมูลของนักศึกษาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้นำหลักฐานการยื่นคำขอเพิ่มกระบวนวิชา ของคณะนิติศาสตร์(ส่วนของนักศึกษา)มายืนยันเพื่อแก้ไขข้อมูลที่งานบริการการศึกษา สำนักงานชั้น 1

งานบริการการศึกษา
โทร053 942917-8

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ