แสดงรายละเอียดข่าวโครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2558

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพทางกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน หน้าที่ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้แก่นักศึกษาและเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา การดำเนินการหลักของศูนย์ คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับคำปรึกษาและให้บริการด้านการสอนกฎหมายแก่ชุมชนทุกระดับฐานะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ในส่วนการให้บริการการสอนกฎหมายแก่ชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนักศึกษาอาสาสมัครคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ซึ่งต้องผ่านการฝึกอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชนก่อนจึงจะสามารถเผยแพร่ความรู้กฎหมายแก่ชุมชนได้ ดังนั้น ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชนขึ้นเพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ในการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนและชุมชน รวมไปถึงส่งเสริมให้นักศึกษาอาสาสมัครรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกและการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ