แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus (หมดเขต 30 กันยายน 2558)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus (หมดเขต 30 กันยายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus  (หมดเขต 30 กันยายน 2558)

ด้วย University of Ryukyus แจ้งรายละเอียดการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 2016-2017 University of Ryukyus Student Exchange Programs ดังนี้

1. ทุนURSEP (University of Ryukyus Short-term Students Exchange Program) เป็นทุนแลกเปลี่ยนระยะเวลา 11 เดือน ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ผู้สมัครทุนประเภทนี้ จะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (มีผลสอบภาษาอังกฤษ คือ TOEFL 550 TOEIC 730 หรือ IELTS 6.0)

2. ทุน STRP (Short-term Regular Program) เป็นทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปเรียนระยะสั้น หรือระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาวิจัย โดยระยะเวลาการแลกเปลี่ยนจะมี 2 ระยะเวลาคือ 5 เดือน 11 เดือน สำหรับทุนประเภทนี้ จะใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน และผู้สมัครทุนประเภทนี้จะต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับดี

โดยนักศึกษา และผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและเอกสารใบสมัครทุนได้ที่ www.r-center.u-ryukyu.ac.jp/article/1/2/3/en ยื่นเอกสารการสมัครผ่านทางคณะต้นสังกัดภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 พร้อมระบุประเภททุน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ