แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเพิ่มตอน กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 802 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศเพิ่มตอน กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 802 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเพิ่มตอน กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 802 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศเพิ่มตอน กระบวนวิชา 177393 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตอน 802 อ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401 (ปี3)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ