แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2558

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2558

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2558
ดังนี้
1.กระบวนวิชา 201100-802 วิทยาศาสตร์บูรณาการ เรียนทุกวันอังคาร ห้องเรียนเดิม SB 1122 เปลี่ยนเป็น LB 1201
2.กระบวนวิชา 751100-802 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำ เรียนทุกวันพฤหัสบดี ห้องเรียนเดิม LB 1201 เปลี่ยนเป็น LB 1403
3.กระบวนวิชา 177250-001,801 กฎหมายที่ดิน เรียนทุกวันพุธ ห้องเรียนเดิม SB 1122 เปลี่ยนเป็น LB 1201
4.กระบวนวิชา 177250-002,802 กฎหมายที่ดิน เรียนทุกวันพฤหัสบดี ห้องเรียนเดิม SB 1122 เปลี่ยนเป็น LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ