แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2557 และกำหนดการนัดหมายเข้าร่วมรับเกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2557 และกำหนดการนัดหมายเข้าร่วมรับเกียรติบัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2557 และกำหนดการนัดหมายเข้าร่วมรับเกียรติบัตร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปีการศึกษา 2557 โดยขอให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยรายตัวเข้าร่วมพิธีตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 10.00 น. ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่มารายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่านักศึกษาประสงค์ไม่เข้าร่วมพิธีฯ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ