แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 อ.เริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 อ.เริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 อ.เริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 อ.เริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์

ตอน 001 วัน เสาร์ ที่ 15ส.ค.58 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1404
ตอน 801 วัน อาทิตย์ ที่ 16ส.ค.58 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1404

หมายเหตุ วิชา177285 ภาคปกติเรียนทุกๆวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.
ภาคพิเศษเรียนทุกๆวันอาทิตย์ เวลา 9.00-12.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ