แสดงรายละเอียดข่าวขอความร่วมมือเผยแพร่ทุน Chevening Scholarships 2016/2017 (หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2558)

ขอความร่วมมือเผยแพร่ทุน Chevening Scholarships 2016/2017 (หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอความร่วมมือเผยแพร่ทุน Chevening Scholarships 2016/2017 (หมดเขต 3 พฤศจิกายน 2558)

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำกรุงเทพมหานคร ว่าประสงค์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา Chevening Scholarships 2016/2017 เป็นทุนศึกษาต่อปริญญาโทในมหาวิทยาลัยอังกฤษเป็นเวลา 1 ปี โดยทุนการศึกษานี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าเดินทางไปกลับจากอังกฤษ ค่าเล่าเรียน ค่าเตรียมตัวเมื่อเดินทางถึงอังกฤษ ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำวิทยานิพนธ์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินในการโดยสารเครื่องบิน กำหนดจะเปิดรับสมัครทุน ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงที่ www.chevening.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ