แสดงรายละเอียดข่าวCall for Application: Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science (หมดเขต 4 กันยายน 2558)

Call for Application: Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science (หมดเขต 4 กันยายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Call for Application: Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science (หมดเขต 4 กันยายน 2558)

ด้วย ASEAN University Network (AUN) – Kyoto University (KU) กำหนดจัด Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science ในระหว่างวันที่ 11-23 มกราคม 2559 ณ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีหัวข้อหลักของการสัมมนา คือ การพัฒนาด้านพลังงาน เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน (ไม่จำกัดสาขา) ทั้งนี้ นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 10 คน จะได้รับการสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน และค่าที่พัก แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการฯ ด้วยตนเอง รายละเอียดดังแนบ

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.hsd.cpier.kyoto-u.ac.jp/ja/index.html หรือรายละเอียดตามเอกสารดังแนบ โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโรงการ โปรดจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ