แสดงรายละเอียดข่าวเมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ (Pre- College)

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ (Pre- College) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ (Pre- College)

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม และพัฒนานักศึกษากฎหมายใหม่ (Pre- College)ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวเปิดโครงการสำหรับโครงการดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น5 ฐาน นอกจากนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา,ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา,ระบบทรานสคริปกิจกรรม,บทเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย,๒๑st century skill และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณาจารย์ และนักศึกษา และระดมความคิด ในหัวข้อ ความคาดหวังของคณาจารย์ต่อนักศึกษา เป้าหมายในการเป็นนักศึกษากฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ