แสดงรายละเอียดข่าวด่วนที่สุด !! แจ้งรายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ขาดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

ด่วนที่สุด !! แจ้งรายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ขาดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด่วนที่สุด !! แจ้งรายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ขาดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ปรากฎว่ามีนักศึกษาขาดสอบ จึงขอแจ้งรายชื่อนักศึกษารหัส 58 ที่ขาดสอบ ให้เข้าสอบวัดความรู้ในวันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 - 10.30 น.
ณ itsc corner head Quarter

นักศึกษารหัส 58 โปรดเข้าวัดความรู้ ตามวันและเวลาดังกล่าวด้วย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ