แสดงรายละเอียดข่าวเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนโมร็อกโก (หมดเขต 30 กรกฎาคม 2558)

เชิญผู้สนใจสมัครรับทุนโมร็อกโก (หมดเขต 30 กรกฎาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญผู้สนใจสมัครรับทุนโมร็อกโก (หมดเขต 30 กรกฎาคม 2558)

ด้วย รัฐบาลราชอาณาจักรมอร็อกโก มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2558-2559 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคนิคอาชีวศึกษา ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก จำนวน 15 ทุน
โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th หัวข้อย่อย ทุนการศึกษา หรือ www.amci.ma www.enssup.gove.ma www.men.gov.ma สมัครได้โดยตรงพร้อมจัดทำใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไปยัง สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ