แสดงรายละเอียดข่าว



นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 6 ทุนๆ ละ 5,000 บาท ดังนี้

1. นางสาวณัฐสุดา จารุพูนผล รหัสประจำตัวนักศึกษา 562012062
2. นางสาวกานติมน พรมรัตน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 562012014
3. นางสาวฆนาการ ปัญญารัตน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 572010002
4. นายเอกวุฒิ ทองโสภา รหัสประจำตัวนักศึกษา 572010090
5. นางสาววรรณธิดา สุขอร่าม รหัสประจำตัวนักศึกษา 572010053
6. นางสาวธัญสุดา สุวรรณพงษ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 572010028

โดยได้จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักงานศาลยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ