แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลาสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557

ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลาสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงวัน เวลาสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557

ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษาา 2557 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ตาม เว็บไซต์ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/news-details.php?news_id=28892
ในการนี้ คณะนิติศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงเวลาสอบ ดังนี้
กระบวนวิชา 177466 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ จากเดิม วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-11.00 น. เป็น วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 - 11.00 น.
กระบวนวิชา 177214 กฎหมายหนี้ จากเดิม วันพุธที่่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-11.00 น. เป็น วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00-15.00 น.
ทั้งนี้ ให้นักศึกษายึดถือตารางสอบปลายภาคที่ประกาศเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ตามเว็บไซต์ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/news-details.php?news_id=28921 และ http://www.law.cmu.ac.th/law2011/news-details.php?news_id=28922

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ