แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shinshu University, Japan (หมดเขต 25 กันยายน 2558)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shinshu University, Japan (หมดเขต 25 กันยายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Shinshu University, Japan (หมดเขต 25 กันยายน 2558)

ด้วย Shinshu University ได้ขอเชิญมหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประเภท Self-Financed students ณ Shinshu University จำนวน 1 ราย ผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา อนึ่ง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีทักษะด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นอย่างดีและสนใจเรียนในวิชาหลักเฉพาะทาง สามารถขอสมัครเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในสาขาที่สนใจได้ รายละเอียดดังแนบ

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/cheer/english/ และจัดทำใบสมัครและเอกสารประกอบ มายังคณะฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 เพื่อส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการในลำดับถัดไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ