แสดงรายละเอียดข่าวHitachi’s Scholarship Program 2016 (หมดเขต 13 ตุลาคม 2558)

Hitachi’s Scholarship Program 2016 (หมดเขต 13 ตุลาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Hitachi’s Scholarship Program 2016 (หมดเขต 13 ตุลาคม 2558)

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ ได้รับแจ้งจาก Hitachi Global Foundation เรื่องทุนประจำปี 2016 โดย Hitachiฯ ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน สมัครเข้ารับทุน Komai Fellowship Program ซึ่งเป็นทุนวิจัยระยะสั้นสำหรับสาขาสังคมและวัฒนธรรม ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบที่ครบถ้วนดังระบุตามเอกสารแนบหน้า 2 ข้อ 3-3 Documents required for application จำนวน 3 ชุด (เอกสารฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด) มายังคณะฯ ภายในวันที่ วันที่ 13 ตุลาคม 2558 เพื่อส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการในลำดับถัดไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ