แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น (หมดเขต 10 กรกฎาคม 2558)

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น (หมดเขต 10 กรกฎาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น (หมดเขต 10 กรกฎาคม 2558)

ด้วย ศูนย์เครือข่าย (Network Center) ของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (Acid Deposition Monitoring Network in East Asia: EANET) ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น (Research Fellowship) จำนวน 2 ทุน ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (ระหว่างเดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2558) ณ ศูนย์เครือข่าย EANET ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ Asia Center for Air Pollution Research (ACAP) เมืองนิอิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น

กรมควบคุมมลพิษ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สนใจศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาวิธีการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดแบบเปียกและแบบแห้งรวมถึงการควบคุมและประกันคุณภาพ การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีในการตกสะสมของกรดแบบเปียกและแบบแห้ง มลพิษทางอากาศและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลของ EANET เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและความสัมพันธ์กับสภาพภูมิอากาศ การศึกษาผลกระทบของการตกสะสมของกรดและมลพิษทางอากาศที่เกี่ยวข้องต่อระบบนิเวศน์และสุขภาพอนามัย การจัดทำบัญชีรายการปลดปล่อยสารพิษทางอากาศ และการศึกษาสังคม-เศรษฐกิจสำหรับปัญหาการตกสะสมของกรดและมลพิษทางอากาศ และมีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดที่กำหนด

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องบได้ที่ www.pcd.go.th/Public/News/GetNewsThai.cfm?task=lt2009&id=17295 โดยสามารถจัดส่งไปยังสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง รมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ pichaid_a@hotmail.com และ patcharawadee.s@gmail.com ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ