แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่านิติศาสตร์ - มช ครั้งที่ 1 ตอน ปลูกป่าชายเลนสานสัมพันธ์น้องพี่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่านิติศาสตร์ - มช ครั้งที่ 1 ตอน ปลูกป่าชายเลนสานสัมพันธ์น้องพี่ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่านิติศาสตร์ - มช ครั้งที่ 1 ตอน ปลูกป่าชายเลนสานสัมพันธ์น้องพี่

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศิษย์เก่านิติศาสตร์ - มช ครั้งที่ 1 ตอน ปลูกป่าชายเลนสานสัมพันธ์น้องพี่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ศิษย์เก่ามีจิตสาธารณะและช่วยเหลือสังคม
และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณะนิติศาสตร์ สำหรับการใช้กิจกรรมในครั้งนี้มี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 42 คน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ