แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับทุนมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับทุนมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้ารับทุนมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2558

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2558

1. นายพงศธร ศิริจิรกาญจน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 552012073
2. นางสาวณัฐสุดา จารุพูนผล รหัสประจำตัวนักศึกษา 562012062
3. นางสาวกานติมน พรมรัตน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 562012014
4. นางสาวฆนาการ ปัญญารัตน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 572010002
5. นายเอกวุฒิ ทองโสภา รหัสประจำตัวนักศึกษา 572010090
6. นางสาววรรณธิดา สุขอร่าม รหัสประจำตัวนักศึกษา 572010053
7. นางสาว ธัญสุดา สุวรรณพงษ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 572010028

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ในวันจันทร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น
ทั้งนี้ขอให้นักศึกษามาพร้อมกันที่คณะนิติศาสตร์ เวลา 08.30 น.
โดยขอให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาเรียบร้อย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ