แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program

ด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่า กระทรวงการศึกษาไต้หวัน แจ้งรับสมัครทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program ให้แก่อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่สนใจจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่ www.esit.org.tw/elite600.php หรือwww.esit.org.tw/program.php หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ