แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2558

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2558

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนมูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2558

คุณสมบัติผู้ขอรับทุน
1.ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในสาขาวิชานิติศาสตร์
2.มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.มีฐานะยากจน
4.มีความประพฤติดี
5.นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฯ จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิฯ หรือเข้ารับการฝึกงานยังหน่วยงานศาล
ณ ภูมิสำเนาอาศัยหรือศาลที่นักศึกษาประสงค์จะเข้ารับการฝึกงาน เช่น สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 5 ศาลในจังหวัดเชียงใหม่
ศาลในจังหวัดเชียงราย และศาลในจังหวัดลำปาง

*** ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมภาษณ์กับคณะกรรมการ ที่ ศาลภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ***

สมัครขอรับทุน
http://goo.gl/forms/x0NN0iU14N

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ