แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ เรื่องรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

ประกาศ เรื่องรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ เรื่องรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557


ตามประกาศสำนักทะเบียนฯ ได้กำหนดให้นักศึกษามารายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในวันที่ 15-16 มิ.ย.58 เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น

สำนักทะเบียนฯ เห็นว่า ในวันเวลาดังกล่าว อาจมีนักศึกษาตกค้างที่ยังไม่ได้มาดำเนินการรายงานตัวคาดว่าฯ หรือไม่ครบขั้นตอน

ให้มาดำเนินการรายงานตัวคาดว่าฯ หลังกำหนด โดยสำนักทะเบียนฯ จะเปิดระบบให้นักศึกษากรอกข้อมูลในวันที่ 22 มิ.ย.58 และพิมพ์แบบฟอร์มคาดว่าฯ มายื่นชำระเงินที่หน่วยการเงินสำนักทะเบียนฯ พร้อมถ่ายรูป ในวันที่ 23 มิ.ย.58 เวลา 08.30-11.45 น.หากพ้นกำหนด สำนักทะเบียนฯ จะไม่อนุญาตให้รายงานตัวคาดว่าฯ โดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ