แสดงรายละเอียดข่าวความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559 (หมดเขต 1 กรกฎาคม 2558)

ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559 (หมดเขต 1 กรกฎาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559 (หมดเขต 1 กรกฎาคม 2558)

สกอ. ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ การขอรับความร่วมมือด้านอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส ประจำปี 2558 และอาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2559 เพื่อมาปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับหน่วยงานไทย

โดยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) สนับสนุนค่าพาหนะเดินทางระหว่างประเทศ ค่ายังชีพในประเทศไทย ค่าเช่าบ้าน ค่าประกันชีวิตและสุขภาพ และค่ารักษาพยาบาล ส่วนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) สนับสนุนค่าเดินทางไปปฏิบัติงานในประเทศของอาสาสมัครและอำนวยความสะดวกในการขยายวีซ่า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเจ้าภาพรับผิดชอบในการจัดหาที่พัก เป็นต้น

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/webird/index.php โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมายังคณะฯ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เพื่อดำเนินการในส่วนต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ