แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก

ทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษา สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ และนักวิจัย ศึกษาระต่อระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เพื่อให้นำความรู้มาพัฒนามหาวิทยาลัยและชุมชน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการของโลกในปัจจุบันและอนาคต

รายละเอียดตามไฟล์ประกอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ