แสดงรายละเอียดข่าวทุน Techonology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558 (หมดเขต 14 กรกฎาคม 2558)

ทุน Techonology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558 (หมดเขต 14 กรกฎาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Techonology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558 (หมดเขต 14 กรกฎาคม 2558)

ด้วย สกอ. มีความประสงค์จะจัดสรรทุน Techonology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรียภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558 จำนวน 2 ประเภท ดังนี้

1.  ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship)
2.  ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research Scholarship)

โดยผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ