แสดงรายละเอียดข่าวSchwarzman Scholars – Global Leadership for the 21st Century (หมดเขต 1 ตุลาคม 2558)

Schwarzman Scholars – Global Leadership for the 21st Century (หมดเขต 1 ตุลาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Schwarzman Scholars – Global Leadership for the 21st Century (หมดเขต 1 ตุลาคม 2558)

ด้วย Schwarzman College ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ Schwarzman Scholars – Global Leadership for the 21st Century เพื่อให้ทุนศึกษาต่อ ณ Tsinghua Iniversity ประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับภาคการศึกษา 2016 โดยทุนดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งค่าที่พัก

โดยผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและจัดทำใบสมัครออนไลน์ไปที่ www.schwarzmanscholars.org

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ