แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 55

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 55 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง  กำหนดสอบประมวลความรู้ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา รหัส 55

ตามคำสั่งคณะนิติศาสตร์ ที่ 074 /2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบการสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) นั้น

ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้กำหนดวันสอบประมวลความรู้ วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 ดังนี้.-

ชุดข้อสอบ  วันที่สอบ  เวลาสอบ  ห้องสอบ
ชุดที่ 1 -   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมาย 09.00 – 12.00 น.

ชุดที่ 2 -   กระบวนวิชาเลือกด้านกฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายอาญา   เวลา 13.00 – 16.00 น.  

ห้องเรียน LB 1302 คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ