แสดงรายละเอียดข่าวทุน UNESCO/People’s Republic of China-The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2015-2016 (หมดเขต 21 พฤษภาคม 2558)

ทุน UNESCO/People’s Republic of China-The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2015-2016 (หมดเขต 21 พฤษภาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน UNESCO/People’s Republic of China-The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme, 2015-2016 (หมดเขต 21 พฤษภาคม 2558)

ด้วยสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุน UNESCO/People’s Republic of China-The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2558/2559 โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสนใจศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.unesco.org/new/en/fellowships พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 มายังคณะฯ เพื่อส่งให้กองวิเทศฯ ดำเนินงานต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ