แสดงรายละเอียดข่าวทุน HYI Doctoral Scholarship Program (หมดเขต 1 ตุลาคม 2558)

ทุน HYI Doctoral Scholarship Program (หมดเขต 1 ตุลาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน HYI Doctoral Scholarship Program (หมดเขต 1 ตุลาคม 2558)

ด้วย Harvard-Yenching Institute (HYI) ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ทุน HYI Doctoral Scholarship Program โดยทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยให้โควตามหาวิทยาลัยเสนอชื่อผู้สมัครรับทุน จำนวน 3 ราย และเป็นทุนสำหรับอาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก จากมหาลัยคู่สัญญา

1.   HYI-NUS JOINT SCHOLARSHIP PROGRAMME
2.  HYI-HKU JOINT SCHOLARSHIP PROGRAMME

โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ไปยัง NUS หรือ HKU และ HYI

โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ และ www.harvard-yenching.org/joint-scholar พร้อมส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สำหรับ HYI-NUS JOINT SCHOLARSHIP PROGRAMME และภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 มายังคณะฯ เพื่อส่งให้กองวิเทศฯ ดำเนินงานต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ